Vítejte,

Uživatelské jméno:

Heslo:[ ]


Datum / Čas

 


Počítadlo

Dnes na této stránce ...
celkem: 0
unikátních: 0

Celkem na této stránce ...
celkem: 6673
unikátních: 2572

Stránka ...
celkem: 75955
unikátních: 18799

Online

Dnes na této stránce ...
celkem: 0
unikátních: 0

Celkem na této stránce ...
celkem: 6673
unikátních: 2572

Stránka ...
celkem: 75955
unikátních: 18799

 

Organická církev

(jiná varianta překladu: Přirozená církev [Simple church])

Přirozená církev – je alternativním křesťanským evangelijním (evangelizačním) hnutím, které usiluje o znovu definování podstaty a funkce církve. Vyznavači tohoto hnutí se domnívají, že by církev měla být společenstvím, jehož středem je pouze Kristus. Společenství je založeno především na vztahu k Bohu a vztahu k ostatním členům skupiny. Ztrácí přitom mnohé aspekty tradičních církevních projevů, což někteří považují za prospěšné, jiní za problematické. Věřícím tohoto hnutí to však dává příležitost a uvolňuje prostor zaměřit se na praktiky křesťanské spirituality, což je považováno za to hlavní.

Setkávání takto orientovaných věřících probíhají kdekoli; na jejich setkání může nebo nemusí být vyškolený vedoucí, může ale nemusí probíhat na základě nějaké formální liturgie, programu či struktur. Společenství hnutí nemá obvykle více než 20 až 25 členů a to proto, aby žila skupina ve zdravých, fungujících vztazích, aby bylo její učednictví (duchovní růst) živé, aby se mohla rozšiřovat, aby byla pružná a aby se každý její člen aktivně podílel na jejím chodu. Tzv. sborové programy doslova neexistují, nezbytná je aktivní spoluúčast každého jedince ve skupině. Hlavním cílem přirozené církve je posunout se od bohoslužeb k prožívání své víry v malých skupinách, skrze malé skupiny k misijní práci a přes misijní práci k uctívání.

Název Přirozená církev začali ve své knize Simple Church (Přirozená církev) šířit její autoři, Američané Tony a Felicity Dale, zakladatelé House2house Ministries (Misijní služba dům od domu). Výraz přirozená církev se však často střídá i s jinými názvy, jako jsou: organická církev, prvotní církev, základní církev nebo mikro církev. Některé skupiny používají pro svá společenství i zcela odlišná pojmenování, cítí se však součástí fenoménu Přirozené církve. Snad nejčastějším synonynem je termín domácí nebo též obýváková církev. Toto označení se těší velké popularitě a dávno předchází termínu přirozená církev.

Mnozí upřednostňují název přirozená církev před názvem domácí (obýváková) církev, kvůli časté asociaci domácí církve s rozhořčenými reakcemi proti tradičnímu církevnímu uspořádání. Zda oprávněně či nikoli, mají někteří lidé za to, že hnutí obývákové církve má pověst izolovanosti, exkluzivity, a dokonce i nálepku kultu. To je avšak něco, čemu se ti, kterým záleží na misijním životě, chtějí vyhnout. Navíc se věřící z Přirozené církve mohou scházet kdekoli, ne pouze v domácnostech, a tak považují někteří výraz domácí či obýváková za omezující.

Hodnoty
Jako každé decentralizované, spontánní hnutí zastává i Přirozená církev určité hodnoty. Pod vlivem biblických pasáží ze Skutků 2:42-47 vyznává tři následující hodnoty:

Stoupenci církve Paul Kaak a Neil Cole původně vyjádřili tyto hodnoty metaforou pro zkratku DNA:

D - Divine Truth (= Duchovní pravda či Poznání duchovní skutečnosti a uznání existece Boha).

N - Nurturing Relationships (= Pečující vztahy či Nepodmíněná láska: podstata toho, co tvoří rodinu; Nejzákladnější Boží požadavek).

A - Apostolic Mission (= Apoštolské poslání: Výraz “apoštol” doslova znamená “poslán”. Kristus vydal jasný požadavek svým následovníkům: Základním posláním je jít k lidem a seznámit je s Kristem).


  • Frank Viola, stoupenec ideí Přirozené církve, upozorňuje ve své knize Pagan Christianity (Pohanské křesťanství) na několik reforem, se kterými se organická církev ztotožňuje.
    Jde o přesvědčení, že moderní duchovenstvo (klérus) je pozůstatek římského pohanského náboženství, který se v prvotní církvi nikdy neobjevil. Je do značné míry v rozporu s pravým kněžstvím všech věřících. Hnutí je přesvědčeno, že kněžská instituce není v souladu s biblickými pasážemi z evangelia Matouše 20., 23. kapitoly a 3 Janovy i z poselství ze Zjevení týkající se skutků Nikolaitů (řecky – doslova ti, kdo získávají vítězství nad lidmi). 1. Korintským 12 – 14 popisuje obraz sboru, kde má každý jednotlivec svůj úkol, což neodpovídá moderním náboženským pobožnostem, které vede před publikem několik profesionálů. Nicméně, díky zmínkám o rozhovorech mezi staršími a diakony zaznamenaných v Novém zákoně, z toho někteří vyjímají povahu židovských či synagogských bohoslužeb. Díky tomu uznávají, podle biblických norem zaznamenaných v Timoteovi a Titovi,mnohé sbory starší. Věří však, že tito lidé mají být touto rolí pověřeni až po nějaké době, až pro tuto službu projeví potřebné vlastnosti a charakter. V prostředí, kde jsou lidé svobodni projevovat svá obdarování, se takoví lidé vždy objeví. Kromě toho to, že je někdo starším či diakonem, neznamená, že vede setkání. 3. Janova vytýká staršímu Diotrefésovi nadřazenost a dominantnost. Přirozená církev zastává názor, že role staršího či diakona nedává příležitost některým vést, zatímco ostatní zůstanou pasivní.

  • Obřad Večeře Páně vnímají věřící z Přirozené církve jako pravidelně se vyskytující oslavu či hostinu. Nepokládají ji jen za krátký náboženský obřad. Na počátku integrace domácích rituálů na veřejná shromáždění např. v synagogách způsobila, že se vytratila podstata tohoto úkonu – symbol společenství a oddanosti Bohu byl nahrazen soukromou privátní záležitostí. K tomu došlo za vlády Konstantina, za kterého byly domácí slavnosti zakázány. Nicméně, prvopočátek církve sám o sobě neznehodnocuje potřebu větších shromáždění k modlitbám, kázání z Božího slova a zpěvům. Věřící Přirozené církve se pro tyto účely sami rádi schází na občasných, dokonce i měsíčních velkých shromážděních, avšak pro duchovní růst kladou velký důraz na setkávání se v malých skupinách.

  • Organické sbory nekladou důraz na budovy či samotná místa setkávání. K tomu Neil Cole, stoupenec přirozené církve, dodává, že “budovy, rozpočet a velkolepost” mají tendenci křesťanství spíše uzavírat, než mu dovolit, aby se šířilo (The Organic Church, Cole – Organická církev, Cole). Pro více informací o Organické církvi si přečtěte knihy Revolution (Revoluce) od George Barna nebo Organic Church (Organická církev) od Neil Cole.----------
Objevující se duchovní paradigmata - tématicky zaměřená úvaha odjinudPro psaní komentářů musíte být přihlášen. Prosím přihlaste se, nebo se zaregistrujte zde pro přihlášení