Vítejte,

Uživatelské jméno:

Heslo:[ ]


náhodné obrázky

Datum / Čas

 


Počítadlo

Dnes na této stránce ...
celkem: 4
unikátních: 1

Celkem na této stránce ...
celkem: 15748
unikátních: 8327

Stránka ...
celkem: 76634
unikátních: 19130

Online

Dnes na této stránce ...
celkem: 4
unikátních: 1

Celkem na této stránce ...
celkem: 15748
unikátních: 8327

Stránka ...
celkem: 76634
unikátních: 19130

 
Tradice neznamená ochraňovat popel,
ale předávat oheň.

Setkání Generace Víry

Setkání Generace Víry se konají v libereckém Centru Generace každou sobotu od 10:00 hodin, pokud není uvedeno jinak. Sledujte kalendář událostí! Více o smyslu a průběhu setkání ZDE.

Osmý ročník Projektu 40 pod titulem Úhel pohledu


Osmý ročník Projektu 40 začíná tradičně Popeleční středou 6. března 2019. Informace budou průběžně upřesňovány na tomto webu. Zatím si poznamenejte důležité termíny:

  • 6.března 2019 – Začátek Projektu 40 (40 dní do Velikonoc, každý den fotku!)
  • 22.dubna 2019 – konec (Velikonoční pondělí)
  • 30.4.2019 – poslední termín pro odeslání všech fotografií ke zpracování.

Letošní ročník má titul Úhel pohledu.

Plakát ke stažení (PDF)

Více informací na webu Projekt40.cz


Projekt 40Středa 06.březen 2019 - 12:15:52 by K.
Posted in Pozvánky | - - - |   Zaslat někomu   verze pro tisk    Když Bůh má dost času a máte pocit, že se nedočkáte pomoci. Jak to chodí?


O vzkříšení dvanáctileté dcery představeného synagogy. Co tomu předcházelo, jak se to seběhlo a zamotalo a co asi při tom napadalo některé aktéry. Dávný příběh podle skutečné události, určený k liturgickému předčítání.


Ježíš vstoupil na loď, přeplavil se na druhou stranu. Hned na břehu se k němu seběhlo veliké množství lidí. Přiváděli k němu nemocné, chodili se na něj dívat jako na atrakci. Intelektuálové a reprezentanti různých spolků, stran a institucí, ochránci víry a zákona, všichni přicházeli diskutovat a klást záludné otázky. Učedníci se snažili být Ježíšovi nablízku, ale jejich hradba sotva mohla zastavit dav, umírnit tlačenici. Všude najednou bylo spousta překřikování, halasu a lidského hemžení.

Přinesli mu ochrnutého člověka ležícího na lůžku. Ježíš viděl jejich víru. Řekl ochrnutému: „Buď dobré mysli, synu, tvé hříchy jsou ti odpuštěny.“
Na to hned reagovali někteří ze zákoníků, bručeli si pod vousy: „Ten člověk se rouhá!“ Ježíš to dobře vnímal, takže jim odpověděl: „Proč tolik bazírujete na formulaci? Je snadnější říci: Jsou ti odpuštěny hříchy, anebo Vstaň a choď? Ale abyste věděli, že Syn člověka má na zemi moc odpouštět hříchy“ - tehdy pověděl ochrnutému: „Vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů.“ A on vstal a odešel. Všichni kolem to viděli, byli v šoku, překvapení, užaslí.

Vtom se k Ježíšovi prodral davem jeden z představených synagogy, jménem Jairos, a padl k jeho nohám. Velmi úpěnlivě ho prosil: „Moje dcerka umírá. Pojď prosím se mnou, vlož na ni ruce, aby byla uzdravena, a bude žít.“

Ježíš tedy vykročil za ním a jeho učedníci také. Projít tím velikým množstvím lidí ale nebylo snadné. Lidé se tlačili ze všech stran.

Mezi lidmi v tom davu byla jedna žena, která dvanáct let trpěla krvácením. Hodně si vytrpěla, vyzkoušela mnoho lékařů, utratila všechno, ale nic jí nepomohlo a bylo jí stále hůř. Když uslyšela o Ježíšovi, řekla si: „Jestli se jen dotknu aspoň cípu jeho pláště, budu uzdravena.“ Nenápadně se k němu přiblížila zezadu a uskutečnila svůj záměr. Její krvácení ihned přestalo.

Ježíš si všiml, že se něco děje. Otočil se a řekl: "Kdo se dotkl mého pláště?" Jeho učedníci téměř nevěřícně namítali (a museli dost zvýšit hlas, aby se v tom halasu dorozuměli): „Vidíš, že se na tebe tlačí dav ze všech stran, a říkáš: 'Kdo se mě dotkl?'“ Ale Ježíš se rozhlížel, aby našel dotyčného člověka. Když ta žena poznala, co se s ní stalo, přišla s bázní a rozechvěním, padla před ním na zem a přiznala se. Ježíš jí řekl: „Dcero, tvá víra tě uzdravila. Buď dobré mysli, jdi v pokoji a užij si svůj život bez trápení.“

Potom Ježíš pokračoval dál, prodíral se davem od pobřeží směrem do města. Na celnici u cesty uviděl sedět člověka jménem Matouš, a řekl mu: „Pojď za mnou.“ A on vstal a šel za ním. Nějak spolu prohodili pár slov, takže za chvíli Ježíš seděl u oběda za stolem v jeho domě. Dům se naplnil nejrůznějšími lidmi, kteří se sem dostali z ulice. Bylo mezi nimi několik dalších neoblíbených státních úředníků a také pár tzv. hříšníků (nečlenů církve, nevěřících, pohanů, kšeftmanů, konfidentů, lichvářů, kuplířů, atd.). A ti všichni seděli kolem stolu s Ježíšem a s jeho učedníky.

Vřava, překřikování a tlačenice pokračovala i u stolu.

Pravověrní farizeové, slovutní strážci víry, vystartovali na učedníky: „Proč váš mistr jí s celníky a hříšníky u jednoho stolu?“
Ježíš se hned vmísil do debaty: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a naučte se, co znamená: 'Milosrdenství chci, a ne oběť.' Nepřišel jsem k obrácení povolat spravedlivé, ale hříšné.“

Do toho vpadli učedníci Jana Křtitele: „Jak to, že my a farizeové se postíme často, ale tvoji učedníci se nepostí?“
Ježíš odpověděl: „Mohou ženichovi přátelé truchlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou dny, kdy ženich odejde, a tehdy se budou postit. Nikdo přece nepřišívá záplatu z nové látky na starý plášť, neboť ta záplata odtrhne i kus pláště a díra je ještě větší.
Také se nelije nové víno do starých nádob. Jinak se nádoby roztrhnou, víno se vylije a nádoby se zničí. Nové víno se přece lije do nových nádob a tak se obojí zachová.“

Ježíš skoro nedostal do úst ani sousto, jak stále musel reagovat na otázky a provokace.

A mezitím vším přišli lidé z domu představeného synagogy se slovy: „Tvá dcera umřela. Mistra už neobtěžuj.“
Jairos se držel Ježíšovi po celou dobu nablízku. Vždyť přeci šli k němu domů, aby byla uzdravena jeho dvanáctiletá nemocná dcera! Byl netrpělivý a velmi nervózní, když se Ježíš s kdekým zdržoval a když se ještě dokonce cestou rozhodl poobědvat v domě té pochybné lůzy. Snažil se strhnout Ježíšovu pozornost na svou stranu, ale byl jen jedním z mnoha. Jediné, co ho drželo na nohou, byly ty neuvěřitelné věci, kterých byl svědkem. Uzdravení nemocných, Ježíšův suverénní nadhled, duchapřítomnost, a jeho vnitřní síla. On pomůže! Pomůže!

A teď je jeho dcera mrtvá. Zatímco tady nesmyslně čeká, až Ježíš doobědvá. Nechce to přijmout. Skleslý a zničený smutkem podařilo se mu přes nezadržitelné slzy sdělit tu zprávu Ježíšovi. „Pane, moje dcera právě zemřela. Ale pojď, vlož na ni ruku a bude žít!“

Ježíš nezapomněl, kam měli namířeno. Zachytil tu zprávu a řekl představenému synagogy: „Neboj se, jenom věř.“ Vzal s sebou čtyři ze svých učedníků a vydal se k jeho domu.

Tady uviděl veliké pozdvižení. Plačící a hlasitě naříkající. Hudebníci a hlučný zástup kvílících. Smuteční atmosféra v plném proudu. Věc byla jasná. Kdosi zemřel.

Ježíš vstoupil dovnitř se slovy: „Proč děláte pozdvižení a pláčete? Jděte pryč, ta dívka neumřela, ale spí.“
Sklidil posměch a nactiutrhání. Co jiného taky. Vysmívali se mu, ale on všechny vyhnal. Dům vyprázdnil. Zvenčí sem doléhaly posměšky, nadávky a pohřební nářky.

Ježíš vzal otce a matku dítěte i ty, kteří byli s ním, a vešel do místnosti, kde leželo dítě. Vzal dívku za ruku a řekl jí: „Děvče, říkám ti, vstaň.“

Dívka hned vstala. Začala se procházet po domě.

Všech se zmocnil veliký úžas. Ježíš jim však jasně přikázal, aby se o tom nikdo nedozvěděl. A řekl jim, ať jí dají najíst.

Zdroj: Bible, Markovo evangelium 5. kapitola a Matoušovo evangelium 9. kapitola.

Článek v PDF ke staženíStředa 05.září 2018 - 15:00:07 by K.
Posted in Víra | - - - |   Zaslat někomu   verze pro tisk    Maximální počet lidí ve fungujícím společenství


Život ve společnosti či ve společenství je základním projevem a strategií všech primátů. Jedna z vědecky podložených teorií říká, že velikost skupiny, ve které se primáti sdružují, je přímo závislá na velikosti mozku. Britský antropolog Robin Dunbar zjistil, kolik přátelství je lidský mozek schopen udržovat.

Jaký je maximální počet lidí ve fungujícím společenství?

Podle Dunbarovy studie současná velikost lidského mozku neumožňuje, aby byl člověk schopen udržovat smysluplné kontakty s více než 150 lidmi. Tento stav nezmění ani moderní virtuální sociální sítě typu Facebook. Pro fungování sociálních vazeb je totiž nutné, aby se lidé potkávali tváří v tvář. Asi nejstarším vzorcem pro takové společenství je kmen.

Zmíněný počet 150 lidí se stal vědeckou veličinou a dostal název Dunbarovo číslo. Dunbarovo číslo je teoretické omezení počtu lidí, se kterými je jedinec schopen udržovat stálé sociální vztahy. Těmi se myslí takové vztahy, v nichž jedinec každého zná, a ví, jaký vztah má kdokoli ze skupiny s ostatními. Číslo není absolutní, ale může se mírně lišit podle individuálních rysů různých skupin. Interval počtu lidí, který vymezuje funkční společenství, se pohybuje mezi počtem 100-230 lidí, nejpoužívanější je střední hodnota 150.

Jaký je maximální počet lidí ve fungujícím společenství?

Při větších počtech, než tento, je pro udržování stabilní soudržné skupiny potřeba více omezujících pravidel, zákonů a vynucených norem. Startují mechanismy anonymity, vykořeněnosti, sobeckého individualismu. Větší společenství také spotřebuje více energie, přičemž kvalita (hloubka) jednotlivých vztahů se snižuje a při dlouhodobém „přetahování“ hrozí i sociální vyhoření. Dunbarovo číslo představuje počet lidí, které člověk zná a udržuje s nimi sociální kontakt. Nezahrnuje lidi, známé, kteří již nemají žádný sociální vztah.

Odsud je možné si představit množinu 150 lidí, která se skládá z nejbližších rodinných příslušníků, přátel, spolužáků, spolupracovníků či členů společenství, například křesťanského. Je dobré znát svůj počet. Pěstujeme tak svou vlastní vnitřní rovnováhu a kvalitní vztahy.

Jaký je maximální počet lidí ve fungujícím společenství?

Když si tedy promítneme svých 150 lidí, své Dunbarovo číslo, a odečteme z něj rodinu, spolužáky nebo kolegy, jak velké číslo nám zůstane? A jak velké společenství si ještě můžeme dovolit budovat?

Kolik přátelství člověk naváže za život?
Je dobré, zdravé či přirozené udržovat vztah se stejnými 150 lidmi po celý život?
Jak to máte vy?Neděle 13.květen 2018 - 09:28:00 by K.
Posted in Diskuse | Komentáře: 0 |   Zaslat někomu   verze pro tisk    Teologie zdarma!

Chcete číst Bibli? Chcete přijít na kloub významům různých statí, věrohodnosti různých překladů? Zde je několik nástrojů, se kterými to zvládne každý. Vše je dostupné on-line na internetu a vše je ZDARMA.

Projekt Bible 21, Překlad 21. století (http://www.bible21.cz/)
Nejnovější překlad do moderní češtiny, kvalita, dostupnost. Bibli si můžete přímo číst. Dále si zde stáhnete celou Bibli ke čtení do svého počítače nebo do mobilu. K dispozici jsou texty i audio - Bible předčítaná k poslechu. Bibli si zde můžete zakoupit a těšit se lze na další vychytávky, protože Projekt Bible 21 se stále vyvíjí.

Jeho dalším produktem je samostatná aplikace Slova v Bibli (http://bible.kazani.cz/), která nalezne uplatnění zejména u hloubavců, kteří chtějí ověřit váhu jakéhokoli slova v Bibli četností jeho výskytu, ale na své si přijdou i hračičkové. Funguje tak, že do okénka zadáte slovo, které vás zajímá a aplikace vám úhledně vypíše všechny věty z Bible, v nichž se zadané slovo vyskytuje včetně odkazu, podle něhož je v Bibli najdete. Zjistíte tak například, že slovo pes se v Bibli vyskytuje 8x a z kontextů se dozvíte, jak byl chápán význam slova pes v době vzniku textů.

Bibleserver.com (http://www.bibleserver.com/)
Jedná se vlastně v první řadě o Bibli on-line. To znamená, že si zde můžete číst Bibli. Nabízí se výběr z nespočtu překladů, jak českých, tak cizojazyčných, včetně hebrejštiny nebo například čínštiny. K dispozici je i verze postavená speciálně pro mobilní telefony. Bibli můžete číst od začátku do konce anebo si jednoduše vyhledáte biblickou knihu a kapitolu, po které toužíte. Zadáte-li do vyhledávače slovo nebo delší text, dostanete přehled biblických částí, kde se zadaný výraz vyskytuje.

Elektronická konkordance (http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/)
Konkordance je jeden ze základních nástrojů pro studium Bible. Jeho účelem je nalézat v Bibli všechna místa, v nichž se vyskytuje slovo/výraz, který chcete najít či zkoumat. K dispozici je zde dva české překlady: Nová Bible Kralická a Bible Kralická z roku 1613, dále slovenský Roháčkův překlad Nového zákona a anglický Weymouth New Testament in Modern Speach. Aplikace sice neoplývá nijak sexy designem, ale svůj úkol plní znamenitě. Napíšete hledaný výraz (nebo i víc výrazů současně) a dostanete úplný přehled odkazů na výskyt zadaných slov v textu. Kliknutím na odkaz se v pravé části zobrazí daní kapitola s barevně zvýrazněnou větou, v níž se vyskytuje vaše hledané slovo. Kliknutím na jeden ze čtyř nabízených překladů dostanete danou pasáž ve vybraném jazyce. Stačí tedy již jen klikat a máte co jste chtěli jako zlaté jablíčko na stříbrném talířku.

Český studijní překlad Bible
(http://www.obohu.cz/bible/index.php?k=Mt&kap=1)
Jde o součást projektu českého nadšence, který nabízí mnoho dalšího ( www.obohu.cz). My se zaměříme zatím pouze na aplikaci, kterou využijete při práci s biblickým textem. Nabízí snad nejširší spektrum různých překladů. U některých českých překladů si zatržením políčka zobrazit poznámky překladatelů zobrazíte doplňující informace, osobní postřehy či polemiky k jednotlivým slovům/částem textů. Skvělé pro hloubaly!
Jako zajímavá vychytávka je zde porovnávací režim, který vám umožní vybrat si určitou pasáž textu a zároveň vybrat pro vás zajímavé překlady. Zobrazí vám pak vedle sebe ten stejný text ve vybraných překladpvých variantách.

Závěrem
Jedná se pouze o výběr nástrojů pro hlubší studium biblických textů, které jsou k dispozici non-stop on-line na webu. Jejich předností je, že je nemusíte nijak instalovat. Stačí přístup k internetu a máte velmi pokročilé pomocníky. Všechny aplikace nabízejí podobnou službu: čtení Bible a vyhledávání zadaných slov v textu. Každá z aplikací obsahuje nějaké plus. Hodí se stejně dobře pro přípravu různých úvah a zamyšlení, diskusí a doktorátů, jako i pro osobní studium.
Vyzkoušejte a podělte se se zkušenostmi!

Přímý odkaz na všechny zmíněné aplikace naleznete pohodlně v sekci Odkazy na našem webu.

Existuje pak ještě řada softwarových nástrojů, programů, které si můžete stáhnout a instalovat do počítače a které lze považovat za další level/úroveň studia Bible. Jsou mezi nimi programy placené i volně dostupné. O tom více příště. Další tipy pro nástroje na studium Bible:
Biblické programy

Sobota 12.květen 2018 - 12:24:02 by K.
Posted in Křesťanství | Komentáře: 0 |   Zaslat někomu   verze pro tisk    Přijďte na vernisáž sedmého ročníku Projektu 40 – výstava fotek a malý happening


V sobotu 14.4.2018 přesně ve 14:40 hodin začíná vernisáž výstavy fotografií Projektu 40. Již po sedmé a opět na novém místě: v parku u lékárny ve Vratislavicích nad Nisou. Vernisáž aneb slavnostní zahájení výstavy se odehrává jako docela malý happening, na jehož průběhu i obsahu se můžete podílet svou iniciativou. Potěšíte své oko skvělými fotografiemi, které inspirují, osvěží a vrátí zpátky všechny vaše příjemné vzpomínky a obrazy Vašeho života. Dozvíte se více o fotkách i fotografech, zažijete nevšední kulturní událost.

S sebou si přineste hrníček, neboť na místě se bude podávat fair-trade káva nebo čaj. Přinést můžete také něco malého k občerstvení pro sebe a na ochutnání i pro ostatní.

Pro zajištění osobního komfortu si přineste něco na sednutí, v případě pěkného počasí plavky na očáchnutí u studny, deštník v případě deště, palčáky kdyby sněžilo.

Přijet můžete tramvají č. 5 nebo č. 11 na zastávku Lékárna nebo autem na parkoviště v ulici U sila, pěšky, na kole.

Co můžete očekávat: Výstavu koláží od různých autorů – výsledek Projektu 40, zpívání, hraní, nebo například pumpování vody. Vernisáž výstavy je malým happeningem, jehož smyslem je nalézat nové formy a inspirativní místa pro zážitek a setkání ve veřejném prostoru. Událost je veřejně přístupná a účastníci ji mohou zpestřit hudbou, divadlem, libovolnou performancí anebo eskamotérstvím, zkrátka veselým vstupem na místo dění.

Sedmý ročník originálního Projektu 40 má název Obraz(y) mého života. Výstava je výsledkem výzvy Čtyřicet dní do Velikonoc – každý den fotku!

Ve dnech 12. a 13. dubna 2018 proběhne workshop výroby koláží (registrace a informace: Zdeňka Matějková).Úterý 10.duben 2018 - 13:32:24 by K.
Posted in Pozvánky | - - - |   Zaslat někomu   verze pro tisk    Přejít na stranu       >>  

Kategorie příspěvků